Logo Eko Ostrowiec UM OSTROWIEC

bądź eko-logiczny

Aktualności

2020.01.23

 

 

Nabór wniosków o przyznanie dotacji na usunięcie wyrobów lub odpadów zawierających azbest.

 

 

 


Urząd Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego ogłasza kolejny nabór wniosków o przyznanie dotacji celowej w 2020 r.   na sfinansowanie lub  dofinansowanie usługi usunięcia z nieruchomości zlokalizowanych na  terenie  Gminy  Ostrowiec Świętokrzyski wyrobów lub odpadów zawierających azbest. Wnioski mogą składać podmioty niezaliczone do sektora finansów publicznych, w szczególności: osoby fizyczne, osoby prawne, wspólnoty mieszkaniowe i przedsiębiorcy oraz jednostki sektora finansów publicznych będące gminnymi lub powiatowymi osobami prawnymi. Dotację do wysokości 1 900,00 zł brutto mogą otrzymać osoby fizyczne,  natomiast osoby prawne oraz  podmioty powyżej wyszczególnione mogą otrzymać  dotację do kwoty 5 000,00 zł brutto. Warunkiem zakwalifikowania wniosku do przyznania dotacji jest posiadanie przez  Wnioskodawcę tytułu prawnego do nieruchomości zlokalizowanej na terenie Gminy Ostrowiec Świętokrzyski,  z której to nieruchomości  będą usuwane wyroby lub odpady zawierające azbest, stanowiące pokrycie dachowe (eternit). Dotacja może być przyznana na usługę  kompleksową, obejmującą demontaż, transport i unieszkodliwienie  eternitu lub na usługę obejmującą tylko transport i unieszkodliwienie eternitu. Dotacja  przyznawana jest w formie umowy zawieranej przez Gminę Ostrowiec Świętokrzyski z Beneficjentem. Przyznana Beneficjentowi dotacja, po wykonaniu usługi na nieruchomości  będzie przekazywana bezpośrednio na konto wykonawcy, wybranego przez Urząd Miasta w postępowaniu przetargowym.

 

 


Termin przyjmowania Wniosków – do dnia 31 marca 2020 r.
Wnioski można składać w Biurze Obsługi Interesanta w siedzibie Urzędu Miasta stanowisko Nr 11 lub przesłać pocztą na adres: Urząd Miasta w Ostrowcu Świętokrzyskim, Wydział Infrastruktury Komunalnej, ul. Jana Głogowskiego 3/5, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski.

 

 

 

 

Wniosek o przyznanie dotacji są dostępne na stanowisku Nr 11 w Biurze Obsługi Interesanta w siedzibie Urzędu Miasta lub na stronie internetowej Urzędu Miasta - Eko Ostrowiec
 

nazwa zdjecia

 

do góry