Logo Eko Ostrowiec UM OSTROWIEC

bądź eko-logiczny

Aktualności

2015.06.29

W nawiązaniu do obowiązku składania zbiorczych zestawień danych o rodzajach i ilości odpadów, o sposobach gospodarowania nimi oraz o instalacjach i urządzeniach służących do odzysku i unieszkodliwiania odpadów, przypominamy podmiotom prowadzącym punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych o obowiązku złożenia tych zestawień danych za 2012, 2013 i 2014 r. Marszałkowi Województwa Świętokrzyskiego. Termin składania ww. zestawień upływa z dniem 15 marca każdego roku za poprzedni rok kalendarzowy. Wzór formularza do sporządzania i przekazywania zbiorczego zestawienia danych zawarty jest w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 8 grudnia 2010 r. w sprawie zakresu informacji oraz wzorów formularzy służących do sporządzania i przekazywania zbiorczych zestawień danych o odpadach (Dz. U. Nr 249 poz. 1674 z 28 grudnia 2010 r.).

 

do góry