Logo Eko Ostrowiec UM OSTROWIEC

bądź eko-logiczny

Artykuły prasowe

Echo Ostrowieckie Nr 42 (456) z dnia 19.10.2012 r.

 

Czeka nas rewolucja w gospodarce odpadami

 

komunalnymi

 
Całkowita przebudowa gminnej gospodarki odpadami czeka gminę Ostrowiec Świętokrzyski od 1 lipca 2013 roku. Wejdzie wtedy w życie nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. 
 
Wraz z początkiem lipca 2013 roku gminy przejmą od właścicieli nieruchomości, ciążący na nich obecnie obowiązek gospodarowania odpadami komunalnymi. 
- Mieszkańcy nie będą już musieli poszukiwać najlepszej oferty na wywóz odpadów i zawierać umów z przedsiębiorcą, który je wywozi. To gmina będzie się tym zajmować, a odbiór odpadów będzie obejmował wszystkich wytwarzających je mieszkańców- mówi Aldona Sobolak, naczelnik Wydziału Środowiska Urzędu Miasta w Ostrowcu Świętokrzyskim.- Każdy kto wytwarza odpady będzie objęty systemem zbiórki, zagospodarowania i opłat. Krótko mówiąc- mieszkaniec będzie wpłacał pieniądze do gminy za wywiezienie odpadów.
Już w najbliższych miesiącach gmina Ostrowiec ogłosi przetarg, w którym wybrany zostanie wykonawca usługi- przedsiębiorstwo zajmujące się odbiorem i wywozem odpadów komunalnych. Dokładnie określone zostaną w uchwałach Rady Miasta zasady odbierania odpadów od mieszkańców, a także wysokość pobieranych opłat.
Gminy zostały zobowiązane do zorganizowania systemu usług świadczonych w ramach usuwania odpadów komunalnych, a więc jednocześnie uprawnione zostały do pobierania opłat od mieszkańców za gospodarowanie tymi odpadami. Będą one stanowić dochód samorządu, dzięki któremu finansowane będzie: odbieranie, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów oraz tworzenie i utrzymywanie punktów selektywnego zbierania odpadów i obsługa administracji.
- Bardzo duży nacisk będziemy kładli na segregację odpadów. Dążymy do tego, by jak najwięcej osób się w nią zaangażowało. Będzie to korzystne ze względów ekonomicznych i ekologicznych- mówi Aldona Sobolak.- Ekonomicznie dlatego, że dzięki faktycznej segregacji indywidualny mieszkaniec będzie płacił mniej. Ekologicznie, bo większą ilości odpadów segregowanych będziemy mogli poddać recyklingowi, zamiast składować.
W społeczeństwie wciąż powszechne jest przekonanie, że mimo namawiania do stosowania segregacji odpadów, w rzeczywistości i tak trafiają one na jedno składowisko śmieci.
- To błędne założenie. Odpady wysegregowane nie trafiają na składowisko, ale po wstępnej obróbce zostają przekazane do powtórnego wykorzystania. Przechodzą całkowicie inną drogę niż odpady zmieszane, które są wywożone na składowisko.
Selektywna zbiórka odpadów obejmuje m.in. szkło, makulaturę, tworzywa sztuczne, metale, odpady wielomateriałowe i ulegające biodegradacji. Na terenie gminy zostanie też zorganizowany punkt odbioru odpadów problemowych takich jak: lampy fluorescencyjne, farby, lakiery  baterie, chemikalia, akumulatory, sprzęt elektroniczny i elektryczny, odpady wielkogabarytowe, budowlane i rozbiórkowe, zużyte opony, tekstylia.
 Należy pamiętać zasadę: gdy na nieruchomości nie segreguje się odpadów, mieszkaniec zapłaci  więcej.  
W związku z wejściem w życie nowych przepisów, największe zmiany będą odczuwalne na początku przyszłego roku.
Właściciele nieruchomości będą zobowiązani do złożenia deklaracji o wysokości miesięcznej opłaty w terminie 14 dni od dnia zamieszkania pierwszego mieszkańca lub wytworzenia pierwszego litra odpadów. Jej wzór i termin złożenia będzie ustalony przez Radę Miasta. 
Wysokość opłaty będzie zależała od rodzaju nieruchomości. W przypadku nieruchomości zamieszkałych, Rada Miasta uchwalając stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami dokona wyboru, czy będzie ona naliczana od liczby mieszkańców, ilości zużywanej wody czy wielkości nieruchomości. W przypadku przedsiębiorstw, biur, szkół, a więc nieruchomości niezamieszkałych opłata będzie stanowiła iloczyn liczby pojemników z odpadami oraz uchwalonej przez Radę Miasta stawki opłaty za pojemnik o konkretnej pojemności.
 

 

 

 

 

SPIS ARTYKUŁÓW PRASOWYCH

Gazeta Ostrowiecka Nr 26 (3141) z dnia 29.06.2015 Gazeta Ostrowiecka Nr 21 (3136) z dnia 25.05.2015 Wiadomości Świętokrzyskie Nr 51 (956) z dnia 17.12.2012 r. Gazeta Ostrowiecka Nr 50 (3008) z dnia 10.12.2012 r. Echo Ostrowieckie Nr 49 (463) z dnia 7.12.2012 r. Wiadomości Świętokrzyskie Nr 47 (952) z dnia 19.11.2012 r. Gazeta Ostrowiecka Nr 46 (3004) z dnia 12.11.2012 r. Echo Ostrowieckie Nr 45 (459) z dnia 9.11.2012 r. Wiadomości Świętokrzyskie Nr 45 (950) z dnia 05.11.2012 r. Echo Ostrowieckie Nr 42 (456) z dnia 19.10.2012 r. Wiadomości Świętokrzyskie Nr 41 (946) z dnia 08.10.2012 r.

 

do góry