Logo Eko Ostrowiec UM OSTROWIEC

bądź eko-logiczny

Aktualności

2015.06.29

Program kierowany był do wszystkich przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów na terenie gminy Ostrowiec Świętokrzyski. Realizowany był w gminnych placówkach oświatowych (przedszkola, szkoły podstawowe, gimnazja) od stycznia 2015 r. do końca maja 2015 r. Do Programu zgłosiło się 19 placówek oświatowych. Program został dofinansowany  ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach w kwocie 35 000,00 zł. (stanowiącej 87,50% kosztów zadania)

Komisja Konkursowa dokonała oceny 19 sprawozdań, które wpłynęły do Urzędu Miasta w Ostrowcu Świętokrzyskim. Członkowie Komisji Konkursowej każdej placówce oświatowej przyznawali punkty. Sprawozdania były rozpatrywane indywidualnie przez członków komisji konkursowej. Zostały ocenione sprawozdania z 8 przedszkoli, 8 szkół podstawowych i 3 gimnazjów.

Komisja Konkursowa dokonała oceny działań placówek oświatowych biorąc pod uwagę:

Wystawę lub prezentację poświęconą gospodarce odpadami komunalnymi, szkolny/przedszkolny Dzień Recyklingu, lekcje lub pogadanki poświęcone segregacji odpadów, konkurs plastyczny poświęcony gospodarce odpadami komunalnymi, zbiórkę surowców wtórnych na terenie placówki oświatowej.

Nagrody zostały przyznanie w dwóch kategoriach wiekowych:

kategoria I – przedszkola publiczne,

kategoria II – publiczne szkoły podstawowe i publiczne gimnazja.

W programie wzięło udział 3738 uczniów, co wynika z pisemnych oświadczeń dyrektorów szkół i przedszkoli.

Zebrano ponad 86 ton surowców wtórnych (o 25 ton więcej niż 2014 roku), w tym około 69 ton makulatury, ponad 5 ton plastiku, 1546 kg baterii, ponad tonę aluminium, prawie 8 ton elektrozłomu i 632 kg szkła.
Program służył przede wszystkim kształtowaniu nawyku selektywnej zbiórki odpadów oraz recyklingu wśród uczniów, a poprzez nich wpłynął  również na ich otoczenie, zwłaszcza rodziców.

Głównym celem Programu było:

  • podnoszenie świadomości ekologicznej uczniów, mieszkańców miasta w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi ,w tym w zakresie selektywnej zbiórki odpadów;
  • systematyczna zbiórka surowców wtórnych;
  • przyswojenie pojęć, tj. gospodarowanie odpadami, odpad, odzysk, przetwarzanie, recykling, selektywne zbieranie, unieszkodliwianie odpadów, zapobieganie powstawaniu odpadów, odpady niebezpieczne;
  • zaangażowanie uczniów, mieszkańców miasta na rzecz recyklingu odpadów. 

Uczestnicy programu zostali zapoznani z rodzajami odpadów i ich źródłami, z uciążliwością odpadów dla środowiska, ze sposobami zagospodarowania odpadów (recykling, kompostowanie, ograniczanie ilości wytwarzanych odpadów); uczestnicy nabyli umiejętności segregowania i zagospodarowania odpadów i surowców wtórnych, ograniczania ilości odpadów wytwarzanych we własnym zakresie. Wdrażano dzieci i młodzieżdo aktywnego udziału w akcjach na rzecz środowiska; kształtowano odpowiedzialność za stan środowiska i zainteresowano dzieci i młodzież problemami lokalnymi; wyrabiano świadomość ekologicznego i ekonomicznego myślenia; nakłaniano do segregowania domowych odpadów i do zbiórki surowców wtórnych;  integrowano dzieci przez akcje.

nazwa zdjecianazwa zdjecianazwa zdjecianazwa zdjecianazwa zdjecianazwa zdjecianazwa zdjecianazwa zdjecianazwa zdjecianazwa zdjecianazwa zdjecianazwa zdjecia

KLASYFIKACJA PUNKTOWA I RODZAJ PRZYZNANYCH NAGRÓD

 

do góry