Logo Eko Ostrowiec UM OSTROWIEC

bądź eko-logiczny

Usuwanie azbestu

 

 

 

 Azbest znika z ostrowieckich dachów

 

 
To zasługa realizowanego od kilku lat na terenie naszego miasta „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest”, zatwierdzonego przez Radę Miasta. Program zakłada przyznanie właścicielom nieruchomości i spółdzielniom mieszkaniowym dotacji pokrywającej koszty związane z demontażem, załadunkiem, transportem 
i unieszkodliwianiem wyrobów z azbestem. Pozostałe koszty, jak na przykład ułożenie nowego pokrycia dachowego, właściciele i administratorzy budynków muszą pokryć ze środków własnych. Wnioski mogą składać również osoby nie zameldowane w Ostrowcu Świętokrzyskim, ale posiadające tu swoje nieruchomości.
 
Przypominamy, że wnioski o przyznanie dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie kosztów związanych z usuwaniem azbestu, można pobrać w Urzędzie Miasta, w Biurze Obsługi Interesanta, sala A, stanowisko Nr 11.
Termin ich składania upływa z dniem 31 marca br.
 


Informacja o wyrobach zawierających azbest

 

Szanowni Mieszkańcy Ostrowca Świętokrzyskiego, Urząd Miasta w Ostrowcu Świętokrzyskim zwraca się z prośbą o złożenie informacji zawierającej dane o wyrobach z azbestem występujących na Państwa nieruchomościach, W przypadku nieruchomości prywatnych obowiązek dokonania zgłoszenia najczęściej dotyczy pokryć dachowych wykonanych z płyt azbestowo – cementowych.
Druki zgłoszeń są dostępne w siedzibie Urzędu Miasta w Ostrowcu Świętokrzyskim - Biuro Obsługi Interesanta sala Nr A stanowisko 11 oraz na stronach internetowych pod adresem www.um.ostrowiec.pl - środowisko - usuwanie azbestu. Dla Państwa wygody poniżej zamieszczamy wzór druku, który także można wykorzystać w celu złożenia zgłoszenia.

Zgłoszenie należy sporządzić w 2 egzemplarzach, z czego jeden egzemplarz należy przekazać do Biura Obsługi Interesanta lub przesłać pocztą na adres: Urząd Miasta w Ostrowcu Świętokrzyskim, ul. Jana Głogowskiego 3/5, Wydział Infrastruktury Komunalnej. Drugi egzemplarz tej informacji należy pozostawić dla siebie.

Wymóg sporządzenia przez właściciela nieruchomości będącego osobą fizyczną inwentaryzacji wyrobów z azbestem i przekazania informacji o jej wynikach prezydentowi miasta wynika z rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 października 2003r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania i przemieszczania azbestu oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których był lub jest wykorzystywany azbest (Dz. U. Nr 192, poz. 1876).

Wniosek o przyznanie dotacji celowej przez Gminę Ostrowiec Świętokrzyski na sfinansowanie/dofinansowanie usługi usuniecia wyrobów/odpadów zawierających azbest

Zarządzenie Nr V/249/2020 Prezydenta Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 29 maja 2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji do spraw organizacji przedsięwzięcia usuwania wyrobów lub odpadów zawierających azbest w ramach dotacji celowej ze środków budzetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski oraz określenia wzorów dokumentów do realizacji tego przedsięwziecia

Informacja o wyrobach zawierających azbest i miejscu ich wykorzystywania (wzór) - pobierz

Ocena stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierajacych azbest

Uchwała nr LVI/78/2014 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 29 maja 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska, polegającej na usuwaniu wyrobów lub odpadów zawierających azbest z terenu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski

Uchwała Nr XX/6/2012 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 31 stycznia 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska, polegającej na usuwaniu wyrobów lub odpadów zawierających azbest z terenu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski

Uchwała Nr X/92/2011 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 3 czerwca 2011 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska, polegajacej na usuwaniu wyrobów lub odpadów zawierajacych azbest z terenu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski

Uchwała Nr X/93/2011 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 3 czerwca 2011 r.zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Programu usuwania wyrobów zawierających azbest dla miasta Ostrowca Świętokrzyskiego na lata 2008 – 2032.

Uchwała Nr XLIII/567/2009 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 9 września 2009 r.zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Programu usuwania wyrobów zawierających azbest dla miasta Ostrowca Świętokrzyskiego na lata 2008 – 2032.

Uchwała Nr XXI/274/2008 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 19 marca 2008 r. w sprawie uchwalenia Programu usuwania wyrobów zawierających azbest dla miasta Ostrowca Świętokrzyskiego na lata 2008 – 2032

 

do góry